การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559