ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี :
 • 30 มีนาคม 2563
  แจ้งมติจ่ายปันผลระหว่างกาล
 • 30 มีนาคม 2563
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • 10 มีนาคม 2563
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26 พฤศจิกายน 2562
  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 12 พฤศจิกายน 2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 • 12 พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 12 พฤศจิกายน 2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 21 สิงหาคม 2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขครั้งที่ 3)
 • 21 สิงหาคม 2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขครั้งที่ 2)
 • 21 สิงหาคม 2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
 • 21 สิงหาคม 2562
  ชี้แจงการแก้ไขงบการเงิน ประจำไตรมาส 2/2562 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 14 สิงหาคม 2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
 • 14 สิงหาคม 2562
  นำส่งข้อมูลทางการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • 14 สิงหาคม 2562
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 14 สิงหาคม 2562
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 • 14 สิงหาคม 2562
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)