ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี :
 • 13 สิงหาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
 • 13 สิงหาคม 2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
 • 13 สิงหาคม 2563
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
 • 13 สิงหาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 02 กรกฎาคม 2563
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 30 มิถุนายน 2563
  วิธีการเดินทางมาร่วมประชุม และจุดสังเกตุ
 • 19 มิถุนายน 2563
  แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 • 19 มิถุนายน 2563
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 19 มิถุนายน 2563
  ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • 14 พฤษภาคม 2563
  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • 14 พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 14 พฤษภาคม 2563
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
 • 14 พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 14 พฤษภาคม 2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
 • 30 มีนาคม 2563
  แจ้งมติจ่ายปันผลระหว่างกาล
 • 30 มีนาคม 2563
  แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • 10 มีนาคม 2563
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)