การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
คำถามจากผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559