ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี :
 • 13 พฤษภาคม 2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
 • 13 พฤษภาคม 2564
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 13 พฤษภาคม 2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 29 เมษายน 2564
  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 22 เมษายน 2564
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 19 เมษายน 2564
  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • 01 เมษายน 2564
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 15 มีนาคม 2564
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 - กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
 • 15 มีนาคม 2564
  ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 • 15 มีนาคม 2564
  แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก (แก้ไข)
 • 01 มีนาคม 2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 - กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (สอบทานแล้ว)
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
  งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 24 ธันวาคม 2563
  แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
 • 13 พฤศจิกายน 2563
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
 • 13 พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)