ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี :
 • 11 พฤษภาคม 2561
  แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท และการแต่งตั้งบุคคลใหม่ทดแทน
 • 11 พฤษภาคม 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 11 พฤษภาคม 2561
  นำส่งข้อมูลทางการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • 11 พฤษภาคม 2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 11 พฤษภาคม 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 17 เมษายน 2561
  การจ่ายเงินปันผล
 • 12 เมษายน 2561
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 11 เมษายน 2561
  TNR-แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
 • 10 เมษายน 2561
  TNR-แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 • 16 มีนาคม 2561
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  นำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 14 พฤศจิกายน 2560
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 14 พฤศจิกายน 2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
 • 14 พฤศจิกายน 2560
  นำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560