ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี :
 • 13 พฤศจิกายน 2561
  นำส่งข้อมูลทางการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 • 13 พฤศจิกายน 2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 • 13 พฤศจิกายน 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 13 พฤศจิกายน 2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 11 ตุลาคม 2561
  การชำระราคาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 30 สิงหาคม 2561
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • 20 สิงหาคม 2561
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • 08 สิงหาคม 2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
 • 08 สิงหาคม 2561
  นำส่งข้อมูลทางการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • 08 สิงหาคม 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 08 สิงหาคม 2561
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 07 สิงหาคม 2561
  TNR-แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)
 • 01 สิงหาคม 2561
  TNR-แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 • 11 พฤษภาคม 2561
  แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท และการแต่งตั้งบุคคลใหม่ทดแทน
 • 11 พฤษภาคม 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 11 พฤษภาคม 2561
  นำส่งข้อมูลทางการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • 11 พฤษภาคม 2561
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 11 พฤษภาคม 2561
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 17 เมษายน 2561
  การจ่ายเงินปันผล
 • 12 เมษายน 2561
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น