รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2.  THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 41,250,000 13.75
3.  น.ส.ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 26,963,100 8.99
4.  นายอมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5.  นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
6.  นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 8,034,900 2.68
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 6,663,900 2.22
9.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 3,386,700 1.13
10.  นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 3,151,000 1.05
11.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3,146,200 1.05
12.  นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 3,000,000 1.00
13.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 2,763,300 0.92
14.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 2,595,800 0.87
15.  นายธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์ 2,067,700 0.69
16.  กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,573,200 0.52
17.  กองทุนเปิด บัวแก้ว 1,566,500 0.52
18.  นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 1,541,600 0.51