รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/05/2563 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด 78,750,000 26.25
2.  THK INVESTMENT COMPANY LIMITED 41,250,000 13.75
3.  น.ส. ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 27,967,600 9.32
4.  นาย อมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
5.  นาย สุรพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
6.  นาย สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000 8.75
7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 8,034,900 2.68
8.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 6,663,900 2.22
9.  นาย ธเนศพลณัท ดารารัตนโรจน์ 3,501,100 1.17
10.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 3,386,700 1.13
11.  กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3,146,200 1.05
12.  นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 3,000,000 1.00
13.  นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 2,965,300 0.99
14.  นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 2,683,300 0.89
15.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 2,595,800 0.87
16.  กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,573,200 0.52